I - CƠ CẤU TỔ CHỨC  

II - NHÂN SỰ 

STT
nhân sự
Họ và tên Email Số điện thoại liên hệ Ghi
chú
 BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT      
1  01011019  Lê Văn Thảo  thaolv@hufi.edu.vn  0913756188 Trưởng Khoa
2  01011016  Bùi Văn Mười  muoibv@hufi.edu.vn  0905130105 Phó Khoa
3  01011006  Nguyễn Xuân Hải Âu  aunxh@hufi.edu.vn  0908417750  
4  01011003  Nguyễn Minh Trung  trungnm@hufi.edu.vn  0938038990  
5  01011004  Phạm Anh Tuấn  tuanpv@hufi.edu.vn  0973047117  
6  01011010  Dương Tấn Hùng  hungdt@hufi.edu.vn  0767286399  
7  01011005  Trần Thế Anh  anhtt@hufi.edu.vn  0936970927  
8  01011015  Lê Quang Hoàng Minh  minhlqh@hufi.edu.vn  0702665889  
9  01011017  Nguyễn Xuân Phúc  phucnx@hufi.edu.vn  0972522276 Trưởng Bộ môn
10  01011018  Lê Văn Thanh  thanhlv@hufi.edu.vn  0984736773  
11  01011013  Phạm Văn Kiên  kienpv@hufi.edu.vn  0979919698  
12  01011008  Nguyễn Thành Cao  caont@hufi.edu.vn  0937119197  
13  01011020  Lê Văn Nhựt  nhutlv@hufi.edu.vn  0981809459  
 BÔ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
1  01011001  Bùi Minh Thuấn  thuanbm@hufi.edu.vn  0908802538 Trưởng Bộ môn
2  01011021  Nguyễn Văn Hòa  hoanv@hufi.edu.vn  0966319295  
3  01011014  Hoàng Văn Luân  luanhv@hufi.edu.vn  0909349036  
4  01011011  Phạm Xuân Khánh  khanhpx@hufi.edu.vn  0989101659  
5  01011007  Đặng Bê  bed@hufi.edu.vn  090818019  
6  01011002  Hoàng Mạnh Tiến  tienhm@hufi.edu.vn  0913144201  
7  01011012  Nguyễn Ngọc Kiệm  kiemnn@hufi.edu.vn  0918675593  
8  01055001  Hồ Sỹ Năm  namhs@hufi.edu.vn  0989298656  
9  01055002  Châu Thời  thoic@hufi.edu.vn  0902225749  
10  01055003  Lương Hữu Phước  phuoclh@hufi.edu.vn  0988964646  
 GIÁO VỤ KHOA
1 01042004  Phạm Yến Quỳnh  quynhpy@hufi.edu.vn  0941923389