Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH

Giáo dục Thể chất

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 1

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 1

Học phần Giáo dục thể chất 1: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển, tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, nguyên lý kĩ thuật, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên môn ban đầu ...

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 2

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 2

Học phần Giáo dục thể chất 2: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật thi đấu, tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên môn cơ bản và nâng cao, phương pháp trọng tài trong thi...

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 3

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 3

Học phần Giáo dục thể chất 3: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công tác tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài một số môn thể thao; tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên...