Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH

Đề cương môn học

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 3

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 3

Học phần Giáo dục thể chất 3: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công tác tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài một số môn thể thao; tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên...

Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1

Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1

Giáo dục quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh, Quân đội và Bảo vệ Tổ quốc. Nội dung xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Chiến tranh nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Công tác xây dựng LLVT nhân dân. Vấn đề kết hợp phát...

Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2

Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2

Nội dung phòng, chống âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung về dân tộc, tôn giáo. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; vi phạm pháp luật về bảo đảm...

Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3

Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3

Học phần 3. Quân sự chung gồm các nội dung: Các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại. Hiểu biết các quân, binh chủng trong quân đội; Điều lệnh đội ngũ từng...

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 1

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 1

Học phần Giáo dục thể chất 1: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển, tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, nguyên lý kĩ thuật, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên môn ban đầu ...

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 2

Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 2

Học phần Giáo dục thể chất 2: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật thi đấu, tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên môn cơ bản và nâng cao, phương pháp trọng tài trong thi...

1 2 > >>